TouchScreen Front-end

TouchScreen Front-end е оптимизирана среда за обслужване на клиенти, предлагаща ергономичен интерфейс и оптимално използване на външни технически средства: принтери, скенери (с прилагане на OCR технология за лични документи), картови четци, екрани, чувствителни към докосване, електронни писалки. TouchScreen Front-end предоставя стандартен интерфейс и може да бъде интегрирана с произволна външна банкова система.

Преимущества

Средата TouchScreen Front-end съчетава използването на най-съвременни технически средства с презицен анализ на бизнес процесите и постига значителна степен на автоматизация. Тя прави процеса на обслужване в банковите офиси по-бърз и по-лесен както за клиента, така и за банковия служител. В рамките на средата TouchScreen Front-end, банковите служители могат:

 • Да използват специализиран интерфейс за TouchScreen монитори, оптимизиращ времето за обслужване на клиенти.
 • Да използват картов четец за идентификация на вече регистрираните клиенти.
 • Да сканират различни видове документи за самоличност и чрез OCR за изчитане на данни автоматично да актуализират информацията в клиентската картотека.
 • Да  предложат на клиента дигитална писалка, с която едновременно да подписва и хартиените документи, и техните дигитални копия. Автоматично да сравнят положения подпис  със съответния електронен спесимен.
 • Само с няколко кликвания върху TouchScreen монитора, да осъществяват drag-and-drop превод между сметки на клиента.
 • Да предлагат на клиента нови и промоционални продукти, автоматично подбрани след анализ на използваните от него услуги и индивидуалните му потребности.

Зони на екрана за обслужване на клиенти

Екранът за обслужване на клиент е разделен на няколко основни зони със специфично предназначение и функции. Всяка от зоните може да съдържа данни, изображения и бутони, активиращи контекстно обусловени функции.

В горната част на екрана са разположени данни, които са относително постоянни по време на една клиентска сесия:

 • зоната за сканираните изображения на документи на клиента
 • зона с информация за обслужвания клиент
 • зона за съобщения

Основната част на екрана е работната област. Тя се използва за формиране на счетоводни документи, както и за въвеждане и корекция на данни. Заглавната й част съдържа информация за контекст на сметка и контекст на действие. В долния край на работната област е разположена лентата с функционални бутони за услуги или действията, които са валидни в конкретния контекст. Това е една от най-динамичните области на екрана.

В дясната долна част на екрана се разполагат алтернативно, в зависимост от контекста, бутоните за:

 • предлагане на банкови продукти,  подходящи за обслужвания клиент
 • бутони за достъп до групи услуги
 • виртуална клавиатура за въвеждане на данни в цифрови полета.

Клиентска сесия

Клиентската сесия е хронологична последователност от  всички действия, извършени от банковия служител при обслужването на даден клиент. Клиентската сесия се активира след идентификацията на клиента и е активна до приключването на обслужването му.  Съхранената в клиентските сесии информациа за поредността на действията, тяхната продължителност и специфични техни параметри дават възможност за статистика и анализ на различни аспекти от обслужването на клиентите.

Услуги и действия

В  TouchScreen Front-end  се описва набора от предоставяните чрез интерфейса  банкови услуги: вноски, тегления и банкови преводи, обмен на валута, справки, промяна на условия по сметки, настройки, настройка на пълномощници, блокировки и др. С цел улесняване работата на служителите на банката, услугите се обединяват в групи, които могат да се дефинират по избрани от банката критерии.  В контекста на обслужвания клиент и избрана сметка са достъпни определени групи услуги, а при избрана група – определени услуги. При избор на услуга се конкретизират възможните действия.