CS Risk Management System

CS Risk Management System е периферна информационна система за анализ, оценка и класификация на рискови експозиции, и за установяване размера на необходимите провизии за покриване на кредитен риск.

Технически особености

 • Всички модули на системата са изцяло интегрирани и са базирани на Microsoft® Windows графичен интерфейс;
 • За база данни се използва стандартен SQL Server - MS SQL Server 2005/2008
 • Технологично системата е изградена на базата на многослойна, клиент/ сървър архитектура.
 • Системата предоставя възможност за поддържане на превод на всички клиентски модули на различни езици.

Администриране на достъпа

Осигурена е възможност за администриране на достъпа на потребителите чрез:

 • Диференциране на правата за достъп до модули, данни и функции на системата;
 • Дефиниране на типове стандартни потребители, свързани със стандартизирането на правата според заеманата длъжност (administrator, manager, other).
 • Регистриране на потребители със стандартни и индивидуални права.
 • Запазване на одитна следа при всяко действие на потребителя в системата (log in/ log off, редакция, изпълнение на процедури)

Процес на формиране на провизии

CS Risk Management System предоставя възможност за цялостна организация и управление на процеса по изчисляване на необходимите провизии за кредитен риск, обхващащ:

Импорт на входни данни от различни и неограничен брой базови системи

Периодично се импортира основна информация за:

 • Рискови експозиции: Условия на договора – периоди на усвояване и издължаване, договорени суми, информация за продукта; Обслужване на дълга – брой дни просрочие; Елементи, формиращи брутната балансова стойност на експозицията и тяхната сума;
 • Клиентски данни: тип и финансово състояние; адрес, месторабота и други допълнителни клиентски данни;
 • Обезпечения – вид обезпечение; обща сума на обезпечението; използван размер за покриване на риска по експозиции;

Методи и параметри

CS Risk Management System позволява прилагане на различни методи за провизиране, базирани на изискванията на националния регулатор, вътрешнобанкови методи за провизиране, други.

В рамките на всеки метод могат да се прилагат различни условия и подходи, диференцирани по:

 • Типове рискови експозиции – кредити, акредитиви, гаранции.
 • Портфейли рискови експозиции – Retail, Wholesale.

Всеки от методите позволява използване на настроеваеми условия, като:

 • Прегрупиране и класификация на входните данни на отделни системни групи.
 • Настройка на различни степени на качество на дълга.

Гъвкавостта на системата и възможността за разиграване на различни модели се дължи на възможности за:

 • Категоризация на експозициите и определяне на размера на техните провизии на базата на широк набор от параметри – качество и размер на дълга, продукт, обезпечение, финансово състояние на клиента, индивидуални оценки.
 • Прилагане на различни алгоритми за изчисляване на признатия размер на приемливи обезпечения и изчисляване на възстановимата стойност на експозицията.

CS Risk Management System има изграден механизъм за управление на целия процес по определяне на индивидуални оценки на рискови експозиции и клиенти – определяне, потвърждаване, преразглеждане.

Изпълнение на многократни итерации

Процесът по прилагаме на избран метод за провизиране върху входни данни към един и същи период може да се повтаря многократно. Входните и изходните данни за всяка стартирана итерация се запазват, като се идентифицират с уникален номер.

Резултатът от процеса на формиране на провизии е оценка на риска за всяка една експозиция поотделно, в различна равностойност (валута на експозицията, национална валута, европейска валута).

Системата позволява изследване и анализ на влиянието на всеки фактор върху резултата, при промяна на параметри и/или входни данни.

Одобряване на резултати и експорт

От всички итерации и варианти се избира един, който се определя като окончателен за текущия период. Резултатите от него се считат за официални и могат да се експортират към базовата или друга система.

Справки

Резултат от всяко провизиране се илюстрира с помощта на широк набор от справки.

Те могат да са както обобщени – във вид на таблици и графики, така и индивидуални - досиета на експозицията.

Всяка справка има набор от параметри, с които се определя нейният обхват – портфейл, системна група, категория, статус.

Всяка от справките се базира на резултат от избрано провизиране и/или илюстрира разликата между две отделни.

Справките и отчетите могат да са в различни формати: Report Manager (Cristal Report), Microsoft® Office Excel, Text files, Microsoft® Office Word, RTF, Adobe® Reader, PDF.

Windows is a trademark of the Microsoft group of companies.