CSNotification

CSNotification обхваща детайлна информация и специфична функционалност, необходими за организация и управление на дейността по изпращане на известия до крайни получатели, чрез използване на разпространени и достъпни методи – SMS и електронна поща (e-mail). Интеграцията с външни системи позволява пълно автоматизиране на процесите по регистриране на крайните получатели, формиране и изпращане на типови известия при настъпване на определени събития, събиране на такси.

Техническа характеристика

CSNotification се базира на многослойна клиент/сървър архитектура, работи в реално време и използва стандартна SQL база данни. При проектирането на данните и разработването на софтуера е приложен обектноориентирания подход, който е гаранция за гъвкавост, сигурност и бързодействие.

CSNotification е изградена на отворена платформа, което осигурява лесна интеграция с външни системи. Използването на широко разпространени софтуерни стандарти (RPC, OLE DB, HTTP/HTTPS и др.) създава благоприятна среда за двустранен обмен на данни.

CSNotification предлага на потребителите удобен, интуитивен графичен интерфейс. Осигурена е възможност, за работа в различни езикови среди, като към момента се поддържат интерфейси на английски и български език.

CSNotification се състои от сервиз, сървър и две клиентски приложения.

 

Извличане и изпращане на известия

CSNotification обслужва информационно процеса по извличане и изпращане на известия, като предоставя възможност за:

 • Формиране на текст на известия и тяхната класификация.
 • Генериране на индивидуални и групови на известия до крайни получатели.
 • Извличане през определен времеви интервал на формираните във външната система известия.
 • Изпращане на подготвените известия, в последователност, зависеща от момента на създаването им и техния приоритет.
 • Автоматично актуализиране на статуса на изпратените известия в реално време.
 • Пренасочване на известията за изпращане към алтернативен оператор при необходимост.

 Интеграция с външни системи

Системата предоставя интерфейс за интеграция с външни системи, в този режим на работа много от процесите са напълно автоматизирани. При интеграция с основна банкова система е осигурена възможност за:

 • Обмен на данни за регистриране на крайни получатели на известия.
 • Формиране на известия във външната система, съдържащи: маркетингова информация, адресирана до целева група крайни получатели или данни за конкретно, възникнало в системата събитие, адресирани до засегнатите лица.
 • Дефиниране на различни събития, водещи до формиране на известия.
 • Формулиране на шаблони, включващи: твърд текст; данни от общ характер - получател, дата и час на възникване и др.; допълнителни специфични данни, описващи конкретно събитие: салдо, размер на транзакция, дата на падеж, тип и размер на лихвен процент и др.
 • Обмен на данни за дължимите и събрани такси, по повод на изпратени известия.

Събитията, водещи до формиране на известия, могат да включват:

 • възникване на движение по клиентски сделки в реално време;
 • промяна на условия на клиентски сделки: лихвени проценти, лихвени планове, тип стандартен договор;
 • наближаващ падеж;
 • наближаващи, предстоящи плащания по кредити;
 • изтичащ срок на валидност по дебитни или кредитни карти;
 • произведена и налична за получаване от клиента банкова карта;
 • изтичащ или просрочен договор за банков сейф;
 • регистрирано посещение в банков трезор, при наличие на няколко пълномощника с достъп до банковия сейф;
 • регистриране на искане за плащане на различни комунални услуги;
 • стойност на Net Aset Value за деня за определен договорен фонд.