CSWebBanking

CSWebBanking  e системата за Интернет банкиране, която  осигурява на клиентите удобство и сигурност при осъществяване на банкови транзакции и достъп до актуална информация за състоянието и движенията по техните сметки.  CSWebBanking използва утвърдени технологии за сигурност и защита на данните, достъпна е в режим 24х7 и работи изцяло в реално време.

Сигурност

Системата е съобразена с изискванията на ЗЕДЕП, и всяко инициирано чрез нея клиентско нареждане се интерпретира като електронен документ по смисъла на този закон. С цел гарантиране на сигурността на личните данни и разменяната банкова информация се използват:

 • Уникални комбинации от име и парола за всеки оторизиран потребител.
 • Криптирани сесии (SSL) за комуникация между банковия сървър и потребителския браузер.
 • Просрочване на потребителски сесии - автоматично прекъсване на връзката при липса на трафик в определен времеви интервал.
 • Електронни подписи – цифрови сертификати, отговарящи на стандарта X.509 v3, утвърден в световната практика за защита на финансова информация. Системата работи както с универсални електрони подписи (УЕП), издадени от оторизираните доставчици на удостоверителни услуги за страната, така и с цифрови сертификати, издадени от банката.

Нива на достъп, правила за подписване

Осигурен е гъвкав многостепенен контрол върху въвежданите документи и различни нива на достъп, удовлетворяващи изискванията както на физическите лица, така и на корпоративните клиенти:

 • Индивидуални права за достъп до справки и функции на всеки потребител.
 • Параметризируеми правила за подписване: размер на транзакцията; допустими комбинации от подписи на оторизираните лица, групи потребители.
 • Специфични правила за подписване на различните видове банкови документи.

Обработка на документи

Всяко инициирано клиентско нареждане се интерпретира като електронен документ, който преминава през няколко последователни етапа на обработка:

 • Регистрация – съхраняване на нов документ, подписан с електронния подпис на потребителя, който го е съставил.
 • Подписване – последователно събиране на необходимите за конкретното нареждане подписи. Процесът продължава докато не бъде удовлетворено поне едно от описаните правила за подписване.
 • Представяне – легализира пред основната банкова система клиентското нареждане, съдържащо се в електронния документ, който вече е събрал всички необходими подписи.

За вече подписаните и представени нареждания за плащане, които чакат изпълнение поради липса на достатъчна разполагаемост, е възможно да се осъществи:

 • смяна на приоритет – промяна на последователността на изпълнение;
 • анулиране – отказ на клиента от даденото нареждане.

Плащания в лева и валута

Системата за Интернет банкиране предоставя възможност за извършване на различни видове единични и масови плащания в лева и валута:

 • директни преводи в лева и чуждестранна валута;
 • плащания по искания за инкаса;
 • плащания към бюджета;
 • специфични плащания на разпоредители с бюджетни кредити и администратори на публични вземания;
 • масови плащания, базирани на стандартизирани входни файлове;
 • периодични плащания;
 • покупко-продажба на валута по обявени и договорирани курсове;
 • търговия с ценни книжа.

Формирането на нарежданията за плащане е улеснено чрез: поддръжка на списъци от контрагенти; създаване на клиентски шаблони и др.

Всички банкови транзакции се реализират при спазване на нормативните изисквания и правила за нормална банкова практика, като се осигурява възможност за попълване и на необходимите съпътстващи документи: декларации, статистически форми и др.

 Справки

CSWebBanking осигурява на клиентите бърз и ефективен достъп до разнообразна информация за състоянието и движенията по техните сметки:

 • експозиция – текущо състояние, общи условия, лихви, блокирани суми, предстоящи падежи;
 • баланс по сметки – данни за баланса на всяка клиентска сметка на месечна или дневна база;
 • извлечения – базови и детайлни;
 • бюджетни лимити;
 • предстоящи плащания по кредити;
 • преглед на състоянието на инициираните през системата транзакции и етапа на обработка, до който са достигнали.

Всички справки, освен на екран, могат да бъдат предоставени в предпочитан от клиента формат – Microsoft® Office Excel, Text files, Microsoft® Office Word, RTF, PDF.

Клиентите могат да получат и актуална информация от общ характер за: котировки на валута и ценни книжа, банки кореспонденти, банки, участващи в националната система за електронни разплащания и др.

Осигурен е интерфейс за обмен на файлове и разпращане на индивидуални и масови съобщения до клиентите, свързани със: събития, засягащи техните сметки; промоции на банкови продукти; промени в тарифата на банката; предстоящи нормативни промени и др.