История

Фирма СиСофт е създадена през ноември 1991 година като дружество с ограничена отговорност със седалище в град Варна.

Големите обществено-политически промени, започнали след 10 ноември 1989 година, създават специфични икономически условия, съпроводени от всеобщ ентусиазъм и очаквания за успешна реализация на множество нови начинания.

В периода 1991-1996 г., банковата система в страната претърпява значителни промени. Динамично се развиват и информационните технологии. Фирмата успява да съхрни афинитета си към иновациите, да устои на изменчивата пазарна конюнктура, да реагира на специфичните нужди и изисквания на всеки клиент. За СиСофт това е време на интензивен растеж: фирмата се премества в нов просторен самостоятелен офис; броят на служителите нараства; инсталациите на продукти на фирмата надхвърлят хиляда и географски вече покриват територията на цялата страна.

В технологично отношение предлаганият от фирмата софтуер изминава дългия път от 16-битови ДОС приложения до 64-битови многонишкови приложения с многослойна клиент-сървър архитектура (Multi-tier client/server architecture) и графичен клиентски интерфейс (GUI).

Опитът, контактите с различни клиенти и постигнатите резултати са предпоставка за откриване на нови гледни точки, раждане на нови идеи и мотивация за постигане на все по-големи успехи. Формирани са вече най-характерните черти на продуктите на фирмата - висока технологичност, интегрираност, сигурност, бързодействие, функционалност.

Следващите четири години са време за технологични и функционални нововъведения. СиСофт създава: централизирана система за вътрешнобанкови преводи в реално време; централизирана система за търговия с ЦК, използваща стандартна SQL база данни – Oracle; Интернет базирана система за отдалечено банкиране.

В началото на новото хилядолетие СиСофт е изправена пред нови, още по-големи, предизвикателства. В банковия сектор текат процеси на приватизация и окрупняване. Много от банките в страната се ориентират към използването на чужди софтуерни продукти. Централизирането на информационната система е важна и неотложна задача за всяка финансова институция. Натрупаните знания и опитът, придобит от вече реализираните успешни проекти, новаторското мислене и креативността на екипа са от решаващо значение за последвалите успехи на фирмата. СиСофт успява да създаде нова система, базирана на идеята за изцяло централизирана база данни. Във функционално отношение са развити и реализирани принципно нови идеи и са въведени иновационни обекти: финансов център, обща клиентска картотека, единен кредитен регистър и др. Извършено е и цялостно технологично обновление: всички клиенти на фирмата използват като DB Server стандартна SQL база данни; внедрена е уникална разработка на СиСофт, позволяваща паралелна работа на няколко приложни сървъра; с цел ускоряване на бързодействието е реализирана фирмена технология за поддържане на системен кеш на ниво приложен сървър.