Внедряване

Инсталация

При всяко ново внедряване, фирмата осигурява екип от специалисти, които на място, съвместно с представители на клиента, инсталират необходимите програмни модули. Като се съобразяват с наличните технически средства, те извършват и необходимата параметризация и настройки на системния софтуер.

Настройка

Всички наши продукти се характеризират с висока степен на параметризация. Това изисква, преди стартирането на реалната им експлоатация, да се извърши цялостна настройка, съобразена с изискванията и спецификата на конкретния клиент.

Трансфер на данни

Винаги, когато наши продукти заменят един или няколко по-рано използувани такива, ние се стремим максимално да автоматизираме процеса на трансфер и да намалим първоначалното ръчно въвеждане на данни. За тази цел осигуряваме специализирани помощни програми за обработка и зареждане на цялата налична информация.

Обучение

Предварителното обучение на крайните потребители може да бъде осъществено както на тяхното работно място, така и в учебната база на фирмата. То се извършва в условия, максимално близки до реалната експлоатация.

Опитна експлоатация

По желание на клиента, осъществяваме и така наречената опитна експлоатация. Програмният продукт се инсталира в посочен от клиента пилотен обект и работи в реални условия. Резултатите от експлоатацията се наблюдават и документират от екип от специалисти, който след изтичане на определения период формулира становище и препоръки за по-нататъчната съвместна дейност.