VCSBank++

VCSBank++ е интегрирана модулна система, обхващаща всички аспекти на банковата дейност.  Тя се състои от ядро (Core Banking) и съпътстващи го бизнес модули, обхващащи процеси, свързани с банкиране на дребно (retail banking) и междубанкови операции (Wholesale). Всички модули работят с общи статични данни, обвързани са в единна система за контрол и управление на достъпа и са клиентски ориентирани.

схема функционален обхват на системата

Единният подход в изграждането на екранните диалози и менюта, универсалната система от контекстно обусловени връзки и изчерпателният активен контрол осигуряват на крайните потребители унифициран и лесен за усвояване достъп до всички информационни ресурси на банката.

Независимо от своя произход – банков клон, Интернет банкиране, системи за разплащане SWIFT/БИСЕРА/РИНГС, АТМ и др, - всички банкови транзакции са стандартизирани и се обработват по унифицирани начин оn-line при непрекъснат режим на работа (24х7).

Ядро (Core Banking)

 • Параметризация и настройка – позволяват модифицирането на системата, съобразно спецификата на конкретната банка
 • Контрол на достъпа – дефиниране на типове стандартни потребители, одитни следи, динамичен мониторинг на активните потребители
 • Базово счетоводство – многовалутност, настроеваем сметкоплан, работа с финансови центрове, оперативни справки и журнали, финансови отчети
 • Клиентска картотека - регистрация на клиентите и поддържане на техните електронни досиета

Банкиране на дребно

 • Депозити – срочни депозити, текущи сметки, влогове, бюджетни и специални сметки
 • Kасови плащания – комплексни гишета, касови дневници, движения и наличности на купюри
 • Безкасови плащания в национална и чуждестранна валута
 • Комунални плащания и периодични плащания – специализирани регистри и интерфейси
 • Картови разплащания
 • Блокировки, Dormant accounts
 • Кредити и условни задължения – потребителски, жилищни и търговски кредити, банкови гаранции обезпечения, застраховки, кредитен портфейл

Междубанкови операции

 • FOREX – регистри на сделки, разплащания, позиции
 • Ценни книжа – ДЦК, корпоративни ЦК, договорни фондове, интерфейс с Централния Депозитар, сетълмент на плащанията
 • Паричен пазар – регистър на сделки, разплащания
 • Управление на ностро сметки – правила за връзки, процедура за реконсилация (равнение)

Други бизнес модули

 • Банков трезор – описание, регистър на посещенията, такси
 • ДДС – фактуриране, дневници, справка-декларация
 • Дълготрайни активи – инвентарна книга, счетоводен и данъчен амортизационен план, преоценка
 • Справки и отчети – потребителски справки, отчети за анализ и контрол, отчети за националния регулатор и други институции